Leasing operacyjny samochodów osobowych jest jedną z najpopularniejszych form finansowania tych składników majątku. Wprowadzane od 1 stycznia 2019 roku zmiany w prawie podatkowym, spowodowały szereg przekształceń w sposobie rozliczania takich pojazdów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo rozliczać samochód w leasingu!

Samochód w leasingu operacyjnym a zmiany w 2019 roku

Do tej pory, leasing operacyjny był jedną z najkorzystniejszych form finansowania droższych samochodów osobowych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z formą leasingu operacyjnego, składnik majątku nie był wprowadzany do ewidencji środków trwałych, ponieważ nie stanowił własności przedsiębiorcy. Był on rozwiązaniem, które umożliwiało ujmowanie opłaty wstępnej oraz rat leasingowych w kosztach uzyskania przychodów bez limitu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, leasing operacyjny samochodów stał się niekorzystnym rozwiązaniem dla samochodów osobowych droższych niż 150 tys. zł. Ponadto limitem zostanie objęta wyłącznie wysokość opłaty wstępnej oraz rat leasingowych.

Wydatki eksploatacyjne na samochód w leasingu

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowała również ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym. Zgodnie ze zmianami, przedsiębiorcy do kosztów podatkowych mogą zaliczyć jedynie 75% wydatków (wartość ta rozumiana jest jako kwota netto powiększona o podatek VAT niepodlegający odliczeniu) związanych z użytkowaniem pojazdu.
Wprowadzone ograniczenie dotyczy samochodów osobowych przeznaczonych do użytku mieszanego - prywatnie i w działalności gospodarczej.
Wydatki związane z samochodami osobowymi, które będą użytkowane wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności, nie będą ograniczone limitem, a warunkiem jest prowadzenie obowiązkowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 23 ust. 5f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie będzie prowadził ww. ewidencji, będzie to równoznaczne z wykorzystywaniem samochodu również do celów prywatnych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT, 3 stycznia 2019 roku podpisał umowę na samochód w leasingu operacyjnym o wartości 200 000 zł brutto. Jaką część poniesionego wydatku będzie mogła zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodu?

Zgodnie ze zmianami, przedsiębiorca musi dokonać obliczenia współczynnika proporcji. Należy w tym przypadku wziąć pod uwagę ustawowy limit 150 000 zł - współczynnik ten wyniesie 75% (150 000 zł /200 000 zł * 100%). Oznacza to, że wyliczoną proporcję należy zastosować do wszystkich rat leasingowych oraz do raty wstępnej.

Samochód w leasingu na starych zasadach

W przypadku, gdy przedsiębiorca podpisze umowę leasingu operacyjnego przed 1 stycznia 2019 roku, będzie mógł skorzystać ze starych zasad rozliczania - bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że po 31 grudnia 2018 roku przedsiębiorcy nie będą mogli wprowadzać zmian do podpisanych umów (np. wydłużenie umowy leasingu), ponieważ spowoduje to konieczność rozliczania samochodu na nowych zasadach.

Przykład 2.

W listopadzie 2018 roku, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych, podpisał umowę leasingu na samochód osobowy o wartości 250 000 zł brutto. Jaką część ponoszonych wydatków na samochód w leasingu będzie mógł ująć w kosztach podatkowych? Przedsiębiorca dopełnił wszystkich potrzebnych formalności, dlatego też może odliczyć 100% naliczonego podatku VAT z faktur zakupu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018r., do umów leasingu dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw w brzmieniu dotychczasowym. Tym samym przedsiębiorca może ująć w kosztach podatkowych całość poniesionego wydatku eksploatacyjnego nie uwzględniając wprowadzonego limitu.