Rozliczając się z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług, musimy wiedzieć kiedy dana transakcja wywołała moment powstania obowiązku podatkowego. Od tego momentu zależy, kiedy będziemy musieli wykazać podatek należny.

Moment powstania obowiązku podatkowego - zasada ogólna

Zgodnie z art. 19a ust.1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy towarów lub wykonania usługi. Wyjątkiem od zasady ogólnej, są szczególne wyjątki opisane w 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Ponadto, jeśli przyjęto częściowo wykonane usługi, to obowiązek podatkowy od tej części usługi powstaje z chwilą wykonania tej części dla której określono zapłatę.

Wyróżnia się również usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. W przypadku takich usług, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności ustalonego w umowie nie rzadziej niż raz w roku, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Są to tzw. usługi o charakterze ciągłym.

Dodatkowo, należy pamiętać że otrzymanie całości lub części zapłaty (zaliczki, przedpłaty, zadatku, raty) rodzi obowiązek podatkowy na gruncie VAT z chwilą otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przykład 1.

Przedsiębiorca wykonał usługę informatyczną 17 listopada, a 2 grudnia wystawił fakturę dla kontrahenta. Kiedy powstał obowiązek podatkowy dla podatnika?

Zgodnie z zasadą ogólną, obowiązek podatkowy powstanie w dacie wykonania usługi - 17 listopada.

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzący hurtownię z częściami komputerowymi otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą otrzymania zaliczki w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien wystawić fakturę zaliczkową.

Zasady szczególne obowiązku podatkowego VAT

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, oprócz zasad ogólnych naszpikowane są szczególnymi wyjątkami. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dzieli się na trzy grupy.

Grupa 1 zgodnie z którą zgodnie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części płatności z tytułu (art. 19a ust. 5 pkt. 1 ustawy o VAT):

  • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
  • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
  • świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b stanowiących import usług,
  • świadczenie usług zwolnionych od podatku.

Grupa 2 zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu (art. 19a ust. 5 pkt. 4 ustawy o VAT):

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu/dzierżawy/leasingu lub usług o podobnym charakterze,stałej obsługi prawnej i biurowej, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia.
  • z wyjątkiem usług stanowiących import usług dla których miejsce świadczenia ustalane jest zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.

Grupa 3 zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach (art. 19a ust. 5 pkt. 3 ustawy o VAT):

  • świadczenia usług budowlanych lub montażowo-budowlanych,
  • dostawy książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,
  • czynności polegające na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Przykład 3.

Przedsiębiorca jest właścicielem komisu samochodowego. W dniu 19 stycznia sprzedał samochód osobowy kontrahentowi, za który otrzymał zapłatę dopiero 25 lutego.

Co do zasady, obowiązek podatkowy u przedsiębiorcy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty czyli 25 lutego.

Przykład 4.

W dniu 1 października Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła fakturę za użytkowanie mediów. Termin zapłaty za fakturę został wyznaczony na 2 listopada. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

W przedstawionej sytuacji, moment powstania obowiązku podatkowego to data wystawienia faktury, czyli 1 października.

Przykład 5.

W dniu 25 czerwca przedsiębiorca wykonał i wystawił fakturę VAT za usługę budowlaną. Płatność za usługę została wykonana 2 lipca. Kiedy w tej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy?

Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury za usługę budowlaną, czyli 25 czerwca.

Podatnicy rozliczający się z podatku od towarów i usług muszą prawidłowo rozpoznawać moment powstania obowiązku podatkowego. Ustalenie tego momentu pozwala podatnikom na prawidłowe przypisanie podatku do okresu rozliczeniowego oraz prawidłowe rozliczenie z urzędem skarbowym.