Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form opodatkowania, dostępną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jaką stawką powinna zostać opodatkowana sprzedaż składnika majątku przez ryczałtowca?

Czym jest i na czym polega ryczałt?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania przeznaczoną dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie albo w formie spółki jawnej lub cywilnej. Polega ona na ewidencjonowaniu osiąganych przychodów, a nie jak w przypadku innych form opodatkowania - dochodów. Oznacza to, że podatnik nie ma możliwości pomniejszenia osiągniętego przychodu o poniesione koszty. Wysokość płaconego podatku zależna będzie zatem od przychodu podatnika. Forma ta została uregulowana przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Sprzedaż nieruchomości a opodatkowanie przychodu

Sprzedaż składnika majątku przez ryczałtowca - nieruchomości, wykorzystywanej w działalności gospodarczej i wprowadzonej do wykazu środków trwałych, będzie przychodem z tej działalności. Zasady opodatkowania ryczałtem takiej sprzedaży zostały uregulowane w art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnik musi od takiej sprzedaży zapłacić podatek w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Należy go wpłacić do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychód wystąpił.

Sprzedaż składnika majątku przez ryczałtowca - samochód

Co do zasady, przedsiębiorcą opodatkowanym ryczałtem nie będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia przychodu o wartość odpisów amortyzacyjnych. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku wykazania przychodu w przypadku sprzedaży nabytych wcześniej składników.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy, sprzedaż składnika majątku przez ryczałtowca - samochodu, powinna zostać objęta stawką 3%. Ustawa wskazuje wprost, że sprzedaż ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi ujętymi w ewidencji podlega opodatkowaniu właśnie taką stawką.

Ponadto, opodatkowaniu podlegają również składniki majątku wycofane z działalności w przypadku, gdy pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu w którym pojazd został wycofany, a dniem jego sprzedaży nie upłynęło 6 lat.

Ważne!
Składniki majątku, które zostały wycofane z majątku firmy i upłynął okres 6 lat pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu wycofania z działalności a dniem sprzedaży, nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Przykład 1.

Pan Daniel prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2010 roku zakupił do prowadzonej działalności samochód osobowy, który następnie został wycofany z końcem 2011 roku. W 2019 roku Pan Daniel dokonał sprzedaży samochodu osobowego. Czy zatem musi opodatkować osiągnięty przychód?

Pan Daniel nie musi wykazywać osiągniętego przychodu z działalności i opodatkowywać go stawką 3% podatku, ponieważ w jego przypadku minął okres 6 lat od dnia wycofania samochodu osobowego z ewidencji.