Rejestracja działalności jest pierwszym krokiem do własnego biznesu. Rejestracja jest bezpłatna, ogólnodostępna i prosta w przeprowadzeniu. Wielu przedsiębiorców jednak obawia się początkowych formalności związanych z rejestracją, ponieważ nie wiedzą od czego zacząć. Sprawdź kto ma obowiązek rejestracji działalności gospodarczej oraz jak tego dokonać! 

Działalność gospodarcza - obowiązek rejestracji

Zgodnie z art. 3 ustawy o Prawie Przedsiębiorców działalność gospodarcza jest definiowana jako zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. 

Wyżej wymienione cechy charakteryzują działalność podlegającą rejestracji. Osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność gospodarczą powinna  dokonać rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Od powyższej definicji istnieje wyjątek a mianowicie tzw. działalność nierejestrowana. Działalność nierejestrowana może być prowadzona po spełnieniu poniższych warunków: 

  • osiągnięty przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć w żadnym miesiącu kwoty 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli w roku 2021 kwota nie wyższa niż 1400 zł), 

  •  osoba fizyczna w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej lub jeżeli taką prowadziła to powinna mieć co najmniej rok przerwy we wpisie do CEIDG od momentu wykreślenia. 

Działalności nierejestrowanej nie można wykonywać w ramach spółki cywilnej i przy typach działalności wymagających pozwoleń, licencji czy koncesji. Takie działalności wymagają wpisu do CEIDG.

 

Kto może założyć działalność gospodarczą? 

Działalność gospodarczą może założyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Brak obywatelstwa polskiego nie zabrania założenia działalności gospodarczej. Obywatele państwa członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą wykonywać działalność gospodarczą jak obywatele polscy. W przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą wykonywać działalność gospodarczą jak obywatele polscy, po spełnieniu jednego z poniższych warunków: 

  • posiadają zezwolenie na pobyt stały, 

  • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

  • posiada zezwolenie na pobyt stały - wydane w określonym celu, np. studia. 

Jak założyć działalność gospodarczą? 

Założenie działalności wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji działalności w ciągu 7 dni  gdy osiągnięty przez niego  przychód  z działalności nierejestrowanej przekroczy limit 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek należy złożyć dogodną dla przyszłego przedsiębiorcy formą: 

  • osobiście - w urzędzie miasta lub gminy, 

  • drogą elektroniczną - przy użyciu profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu kwalifikowanego na stronie ministerstwa lub e-PUAP, 

  • listem poleconym (poświadczonym notarialnie). 

Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest podstawą do nadania NIP - jest to identyfikator podatkowy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Jest niezbędny do prowadzenia działalności - na przykład przy składaniu deklaracji podatkowej JPK_V7. Nowy NIP zostanie nadany w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiadała takiego numeru wcześniej. Drugim numerem niezbędnym do prowadzenia działalności jest REGON. Stanowi podstawę do kontaktu z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Konieczny jest również przy zawieraniu umów różnego rodzaju oraz przy rozliczeniach. Numer REGON jest nadawany automatycznie w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1.