Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest jedną z form prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, która służy do ustalenia podstawy opodatkowania. Nie wszystkich przedsiębiorców dotyczy jednak obowiązek jej prowadzenia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kogo dotyczy obowiązek lub zwolnienie z prowadzenia KPiR!

Księga przychodów i rozchodów - kto musi ją prowadzić?

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPIR, księgę mają obowiązek prowadzić:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie osób fizycznych.

Podmioty te prowadzą podatkową księgę, jeżeli osiągnięte przez nich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Ważne!
Limit przychodów na 2019 rok według średniego kursu euro z dnia 1 października 2018 roku wynosi 8 559 000 zł (2 000 000 euro x 4,2795 zł).
Ponadto, stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również osób prowadzących gospodarstwo rolne wykonujących działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym. Podatnik nie może również zatrudniać w gospodarstwie pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych.

Podatnicy muszą pamiętać, że przekraczając limit 2 000 000 euro zobowiązani będą do prowadzenia pełnej i kosztownej księgowości.

Podmioty zwolnione z prowadzenia KPiR

Podatkowa księga przychodów i rozchodów nie dotyczy osób, które:

  • prowadzą pełną księgowość,
  • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych (na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowany),
  • wykonują wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
  • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Ponadto, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwolnieniem z prowadzenia podatkowej księgi mogą zostać objęci podatnicy, którzy na podstawie złożonego wniosku uzyskają indywidualną zgodę naczelnika urzędu skarbowego.
Takie zwolnienie może mieć miejsce w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, takimi jak wiek oraz stan zdrowia podatnika czy rozmiar prowadzonej przez niego działalności.

Księga przychodów i rozchodów - czy trzeba zgłaszać informację o jej prowadzeniu?

W związku z uchyleniem § 10 ust. 2 i 3, podatnicy nie mają obowiązku zgłaszania w Urzędzie Skarbowym informacji o prowadzeniu KPiR. Działanie to miało na celu ograniczenie liczby procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.