Przedsiębiorca, który zdecydował się na formę opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów. Czym jest ewidencja przychodów i jak prawidłowo ją prowadzić, aby uniknąć konsekwencji finansowych? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Ewidencja przychodów - obowiązek na ryczałcie

Ewidencję przychodów zobowiązani są prowadzić ci przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przy tej formie opodatkowania występuje duża ilość stawek ryczałtu - 2%, 3%, 5,5%, 8,5%,10%, 12,5%, 15% i 17%. W działalności  gospodarczej wykonującej czynności podlegające pod różne stawki ryczałtu ważnym elementem w ewidencji przychodów jest rzetelność - dokumentowanie wszystkich rozliczeń zgodnie z prawidłową stawką.

Dokumentacja przy ewidencji przychodów 

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 15 ust. 1. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym „podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać: dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, z zastrzeżeniem ust. 3.”

Ewidencja przychodów jest podstawą do obliczenia wartości podatku, który wynika z uzyskanych przez podatnika przychodów. Ponieważ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych umożliwia wykonywanie różnych czynności,  tym samym wymaga stosowania  odpowiadających przedmiotowi sprzedaży, właściwych stawek ryczałtu. W przypadku tej formy opodatkowania należy rzetelnie dokonywać klasyfikacji osiąganych przychodów, aby wysokość zobowiązania wobec urzędu skarbowego została ustalona poprawnie i podatnik nie ponosił większych kosztów.

Ważne!
Brak prowadzenia ewidencji przychodów przez osoby, które są do tego zobowiązane może skutkować konsekwencjami finansowymi - w wysokości nawet pięciokrotnie wyższego podatku od tego, który powinien być zastosowany!

Ewidencja przychodów - w jakiej formie? 

Ewidencja przychodów może być prowadzona papierowo lub elektronicznie. Ewidencja elektroniczna zostanie uznana za prawidłową jeżeli posiada: 

  1. szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego do prowadzenia ewidencji, 

  2. stosowanie programu, który zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i możliwość wydrukowania wszystkich danych - w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem ewidencji, 

  3. możliwość przechowywania zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych - chroniących dane przed zniszczeniem, zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania czy ich  modyfikacją w sposób nieuprawniony. 

W przypadku ewidencji przychodów prowadzonej elektronicznie na żądanie urzędu może wystąpić konieczność wygenerowania pliku JPK_EWP - Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Ewidencję papierową należy prowadzić zgodnie ze wzorem ewidencji przychodów określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. W przypadku ewidencji papierowej  podatnik jest zwolniony z generowania JPK_EWP na żądanie urzędu. 

Ważne!
Zapisy w ewidencji przychodów powinny być dokonywane w porządku chronologicznym i w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wzór ewidencji przychodów 

Wzór ewidencji został wskazany w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja przychodów zawierać elementy: 

  • Lp. - liczbę porządkową wpisu;

  • Data wpisu - data ujęcia przychodu w ewidencji; 

  • Data uzyskania przychodu - data, w której został osiągnięty przychód i powstał obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych; 

  • Numer dowodu na podstawie, którego dokonano wpisu

  • Przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki - wysokość przychodu według wybranej stawki ryczałtu; 

  • Ogółem przychody - podsumowanie osiągniętych przychodów; 

  • Uwagi - dodatkowe informacje (np. informacja o uzyskanej dotacji).  

Ewidencja przychodów - wydruk