Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z dostępnych form opodatkowania w Polsce. Korzystanie z tej formy opodatkowania nie jest jednak dostępne dla wszystkich zainteresowanych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia listę podmiotów, które nie mogą rozliczać się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może skorzystać z tej formy rozliczeń? Sprawdź!

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? 

To jedna z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej. Daje możliwość przyjęcia innej formy opodatkowania niż ogólna forma opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Forma ta jest przeznaczona tylko dla pewnej grupy podatników, osób fizycznych: 

 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

 • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • będących osobami duchownymi,

 • osiągających przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo aby skorzystać z tej formy opodatkowania przychody uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 •  nie przekroczyły 2.000.000 euro (tj. 9.030.600 pln w roku 2021) z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, 

 • w przypadku  wspólników, przychody z działalności prowadzonej w formie spółki nie przekroczyły kwoty 2.000.000 euro (tj. 9.030.600 pln w roku 2021). 

Limity z działalności prowadzonej samodzielnie i równocześnie w formie spółki nie łączą się i są określone odrębnymi przepisami. 

Czy wybór ryczałtu należy zgłaszać w US?

Przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  jeżeli zgłosi ten fakt poprzez pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do odpowiedniego urzędu skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zgłoszenia może również dokonać przy składaniu wniosku rejestracyjnego CEIDG-1. W la­tach następnych nie trzeba już składać żadnych oświad­czeń, jeśli nie zmienia się formy opodat­kowania.

Ważne!
Od stycznia 2019 r. osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy nie muszą składać oświadczenia o rozliczeniu na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

W przypadku przejścia na ryczałt w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenia o zmianie formy opodatkowania należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód lub do końca roku podatkowego.

Co jest podstawą opodatkowania w przypadku ryczałtu?

Podstawą opodatkowania w przypadku ryczałtu są przychody i to one stanowią podstawę opodatkowania, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.  Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 14 za przychód z działalności "uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług".

Jednak ustalając podstawę opodatkowania podatnicy mogą odliczyć od przychodu wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie zostały wcześniej odliczone, są to m.in.: 

 • opłacone składki ZUS; 

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • kwoty darowizn przekazywane na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 6% podstawy opodatkowania;

 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych; 

 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu,wskazanych w art. 26 ustawy o PIT (oprócz podanych powyżej).