Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku stosowania tej formy rozliczeń, należy prowadzić ewidencję przychodów, , aby na jej podstawie wyliczyć podatek dochodowy. Jak poprawnie prowadzić ewidencję sprzedaży? Wyjaśniamy w artykule. 

Czym jest ryczałt? 

Ryczałt jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to uproszczona forma, której podstawą opodatkowania jest przychód, bez uwzględniania poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę.

Kto może zostać ryczałtowcem? 

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla określonej grupy podatników, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych i jawnych.

Należy również spełnić warunki dotyczące przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy. 

  • Dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą bez wspólników - osiągnięte przychody nie mogą przekraczać 2 mln EUR; 

  • W przypadku spółki do wysokości przychodów osiągniętych przez wspólników w kwocie 2 mln EUR. 

Wyjątkiem są działalności z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przy których wybranie ryczałtu jako formy opodatkowania nie jest możliwe. 

Obowiązki ewidencyjne - ryczałt

Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej ewidencji. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a zdecydowały się na opodatkowaniem ryczałtem najmu prywatnego również muszą prowadzić ewidencję. Ewidencja przychodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy - zgodnie z: 

  • ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz

  • rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rzetelność w przypadku ewidencji przychodów jest jednoznaczna z tym, że dokonywane zapisy są zgodne ze stanem rzeczywistym. 

Ewidencja może być prowadzona papierowo lub elektronicznie. Elektroniczna ewidencja, aby została uznana za prawidłową musi spełniać warunki: 

  1. posiadać pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego używanego do prowadzenia ewidencji; 

  2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem ewidencji;

  3. odpowiednia archiwizacja zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, chroniący dane przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

 

Czy należy poinformować Urząd skarbowy o prowadzonej ewidencji? 

Informację do urzędu skarbowego o prowadzonej ewidencji przychodów należy składać tylko w przypadku, gdy prowadzenie ewidencji zlecono zewnętrznej firmie. Fakt ten należy zgłosić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym czy księgową, za pomocą druku CEIDG - 1. 

Wzór ewidencji przychodów 

Wzór ewidencji przychodów został zawarty w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Druk zawiera następujące pozycje: 

1. Lp. – liczbę porządkową wpisu;                                                                                              

2. Data wpisu – datę, w której ujmowany został przychód w ewidencji przychodów;              

3. Data uzyskania przychodu – datę, w której osiągnięty został przychód i powstał obowiązek podatkowy na gruncie PIT;                                                                      

4.Numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu;                                                     

5-11. Przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki;

12. Ogółem przychody;                                                                                                          

13. Uwagi – np. informacja o uzyskanych dotacjach.

Elektroniczna ewidencja przychodów a JPK_EWP                                                     

Jeżeli podatnik zdecydował się na prowadzenie ewidencji przychodów elektronicznie to na żądanie urzędu skarbowego będzie musiał wygenerować plik JPK_EWP. Ta forma Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.