Przychody w KPiR są podstawowym elementem w przynoszącym zyski przedsiębiorstwie. Obok kosztów uzyskania przychodów są jednym z najważniejszych elementów księgi przychodów i rozchodów. O czym trzeba pamiętać przy ewidencji  przychodów? Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu!

Czym są przychody? 

Art.14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przychody jako: za przychód z działalności, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za przychód można więc uznać takie przysporzenie majątkowe, którego otrzymanie implikuje konieczność zapłaty podatku dochodowego.

Kiedy należy ująć przychody w KPiR?

Zgodnie z art. 14 ust. 1c  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

  1. wystawienia faktury albo

  2. uregulowania należności. 

Oznacza to, że jeżeli data sprzedaży jest wcześniejsza niż data wystawienia faktury, to przychód w KPiR należy ująć zgodnie z datą sprzedaży, a nie wystawienia faktury. 

W przypadku otrzymanych zaliczek, zadatków lub przedpłat powstaje obowiązek podatkowy z tytułu VAT. Należy w takiej sytuacji wystawić fakturę zaliczkową. Faktura zaliczkowa nie podlega ewidencji w KPiR, ewidencji należy dokonać dopiero w momencie wystawienia faktury końcowej lub dokonania sprzedaży w wartości netto - w zależności które zdarzenie miało miejsce jako pierwsze. 

Wyjątkiem jest moment, w którym faktura zaliczkowa jest wystawiona na całą wartość zamówienia, wtedy nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej. Przychód w KPiR z faktury zaliczkowej należy wykazać w dacie wydania towaru lub wykonania usługi. 

Rodzaje przychodów w KPiR

Przychody z działalności podstawowej 

Jako przychody z działalności podstawowej zalicza się zarobek uzyskiwany z podstawowego obszaru działalności firmy. Są to przychody ze sprzedaży towarów lub usług zgodne z działalnością przedsiębiorstwa. Zakres w jakim będzie wykonywana działalność określa się przy zakładaniu firmy, poprzez wybór odpowiedniego lub odpowiednich PKD (Polska Kwalifikacja Działalności). PKD określa jakie produkty lub usługi w działalności można uznać za przychody z działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w kolumnie 7 KPiR - Wartość sprzedanych towarów i usług.

Pozostałe przychody z działalności gospodarczej

Pozostałe przychody są to przychody, które nie są związane z podstawowym zakresem prowadzenia działalności, określonym w PKD. Ujmuje się tu inne przychody związane z funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Są to m.in. odsetki bankowe, otrzymane odsetki za nieterminowe płatności od kontrahentów, dodatnie różnice kursowe, a także przychody ze sprzedaży majątku firmy. Przychody te ujmowane są  w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody.