Do sporządzenia spisu z natury zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to jedna z form inwentaryzacji, którą sporządza się zazwyczaj na koniec lub początek roku lub okresu rozliczeniowego. Sporządzony spis prezentuje faktyczny stan składników majątku firmy. Sprawdź co powinien zawierać taki spis i jak go poprawnie sporządzić!

Spis z natury - czym jest i kto ma obowiązek sporządzenia? 

Spis z natury, nazywany również remanentem lub inwentaryzacją, polega na określeniu stanu posiadanych towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Jest to informacja o wszystkich posiadanych składnikach majątku. Do sporządzenia spisu z natury zobowiązane są podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowane na zasadach ogólnych i według podatku liniowego.

Kiedy należy przeprowadzić spis z natury?

Obowiązek sporządzenia remanentu reguluje rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR. Według paragrafu 24 rozporządzenia, spis z natury należy sporządzić odpowiednio: 

 • na dzień 1 stycznia, 

 • na koniec każdego roku podatkowego, 

 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, 

 • w przypadku utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego,

 • w przypadku zmiany wspólnika, 

 • wraz ze zmianą udziałów wspólników, 

 • w przypadku likwidacji działalności. 

Z dokonywania remanentu na dzień 1 stycznia zwolnieni są podatnicy, którzy spis z natury sporządzili na koniec poprzedniego roku podatkowego. Wartości ze spisu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego należy wpisać do księgi na dzień 1 stycznia. Inaczej mówiąc remanent końcowy jest jednocześnie remanentem początkowym.

Spis z natury jest obowiązkowy nawet jeśli wynik będzie zerowy, należy o tym pamiętać przy zakładaniu działalności gospodarczej. 

Co powinien zawierać spis z natury?

Arkusz spisu z natury powinien zawierać kilka podstawowych elementów, określony w paragrafie 25 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Spis z natury powinien zawierać informacje, takie jak: 

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), 

 • datę sporządzenia spisu, 

 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, 

 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24, 

 • jednostkę miary, 

 • ilość stwierdzoną w czasie spisu, 

 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, 

 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, 

 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości innych składników wymienionych w § 24 przez ich cenę jednostkową,

 • łączną wartość spisu z natury, 

 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji ...”, 

 • podpisy osób sporządzających spis, 

 • podpis właściciela zakładu (wspólników). 

Jednak w przypadku prowadzenia: 

 • księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;

 • działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe, 

 • działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Jak należy dokonać wyceny elementów spisu z natury? 

Wyceny materiałów i towarów handlowych ujętych w spisie z natury należy dokonać według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu. Zastosowanie cen rynkowych jest możliwe gdy są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia.

Natomiast odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową należy wycenić według oszacowanej wartości uwzględniającej ich przydatność do dalszego użytkowania.

Ważne!
Cena zakupu to cena poniesiona przez nabywcę na zakup danego dobra (netto/brutto), a cena nabycia jest to całkowity rzeczywisty koszt poniesiony na zakup danego dobra (cena zakupu + koszty uboczne zakupu).

Ujęcie spisu z natury 

Jak wynika z paragrafu 26 ust. 5 wartość wycenianego spisu z natury pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów lub zwiększył przychody. Spis z natury wykonany na koniec roku należy ująć za dany rok podatkowy w ostatniej pozycji KPiR. Następnie wartość inwentaryzacji ujmowana jest również jako pierwszy wpis w KPiR, wartość remanentu otwiera księgę na kolejny rok, dlatego jest tak ważnym elementem. 

Czy spis z natury wymaga zgłoszenia w urzędzie skarbowym?

Spis z natury dla celów podatku dochodowego nie wymaga zgłoszenia w urzędzie skarbowym. Wyjątkiem jest remanent likwidacyjny sporządzony dla celów rozliczania podatku VAT, który należy złożyć w urzędzie skarbowym. Każdy podatnik jest jednak zobowiązany do przedłożenia spisu z natury w przypadku wezwania przez urząd skarbowy.