Stosownie do zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, przedsiębiorcy którzy chcą wykorzystywać w prowadzonej działalności swój prywatny samochód osobowy nie muszą już prowadzić kilometrówki dla celów PIT. Obowiązek ten został zniesiony, natomiast na przedsiębiorców zostały nałożone pewne limity. Sprawdź, jak powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu i kto musi ją prowadzić!

Ewidencja przebiegu pojazdu do końca 2018 roku

Do końca 2018 roku, podatnicy którzy użytkowali w prowadzonej działalności samochód osobowy niebędący środkiem trwałym, byli zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - tzw. kilometrówki. Wyjątkiem był samochód osobowy wzięty w leasing operacyjny, niestanowiący majątku przedsiębiorcy. Prowadzona ewidencja dla celów podatku dochodowego, pozwalała ustalić jaka część poniesionych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu mogła zostać uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów do limitu kilometrówki.

W sytuacji, gdy podatnik nie prowadził ww. ewidencji - nie miał on możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego, pomimo tego że koszt był poniesiony w związku z prowadzoną działalnością.

Kilometrówka - zmiany od 2019 roku

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku - zmieniły się zasady zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Tym samym, również sposób rozliczania wydatków eksploatacyjnych poniesionych przy wykorzystywaniu samochodu prywatnego w działalności uległ zmianie.
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy będą mogli ująć w kosztach podatkowych wyłącznie 20% poniesionych wydatków (wartość rozumiana jest jako kwota netto powiększona o podatek VAT niepodlegający odliczeniu) eksploatacyjnych oraz składek na ubezpieczenie. Tym samym pozostałe 80% kwoty wydatku, nie będzie stanowił kosztu podatkowego.

Nowy rok przyniósł również zmiany dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodów zadeklarowanych jako pojazdy firmowe i wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Podatnicy będą obowiązani podawać szczegółowy stan licznika pojazdu, w przypadku gdy będą chcieli uznać za koszt 100% poniesionych wydatków eksploatacyjnych i odliczyć 100% naliczonego VAT. Dotyczy to pojazdów stanowiących środek trwały czy też używanych na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy.

W przypadku, gdy przedsiębiorcy będą wykorzystywać w działalności swój prywatny pojazd, będą mogli w kosztach podatkowych ująć jedynie 20% kwoty wydatku.

Ewidencja przebiegu pojazdu - podsumowanie zmian

Zgodnie ze zmianami, ewidencja przebiegu pojazdu w nowym roku zmieniła swoją formę oraz charakter. W przypadku korzystania z prywatnych samochodów w działalności, przedsiębiorcy nie będą mieli już obowiązku prowadzenia kilometrówki, jednak będą mogli ująć w KPiR tylko 20% kosztu, zaś pozostałe 80% nie będzie stanowiło KUP.
Ponadto wykorzystując samochód osobowy jedynie na potrzeby firmowe, przedsiębiorcy zobligowani będą do prowadzenia szczegółowej kilometrówki w celu odliczenia 100% VAT. Będzie ona miała charakter dowodowy, potwierdzający że pojazd był użytkowany jedynie w działalności.