Podatek od środków transportowych to opłata naliczana za te pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita wynosi minimalnie 3,5 tony. Reguluje go Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, zwana dalej ustawą. Co trzeba o nim wiedzieć oraz jak ująć go w księdze rachunkowej? Odpowiedź w poniższym artykule.

Stawki podatku od środków transportowych

Określanie wysokości podatku od środków transportowych należy do zadań rady gminy, w której podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Odbywa się to jednak na podstawie zapisów zawartych w ustawie. Podstawowe kryterium stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Rada gminy może dodatkowo brać pod uwagę inne, wybrane przez siebie czynniki, na przykład:

 • emisję spalin,
 • rok produkcji,
 • liczbę miejsc.

Terminy płatności podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych opłaca się w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, ale przed 1 września, podatek uiszcza się w następujących ratach:

 • I rata: w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego;
 • II rata: do 15 września.

W sytuacji, gdy powstanie obowiązku podatkowego miało miejsce od 1 września, należy wnieść opłatę podatkową w ciągu 14 dni od tego momentu.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w innym czasie w ciągu roku wysokość podatku określa się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek istniał.

O powstaniu obowiązku podatkowego jest mowa od pierwszego dnia miesiąca następnego w stosunku do miesiąca, kiedy środek transportowy został zarejestrowany na terytorium kraju, zakupiony (jeżeli nastąpiło nabycie już zarejestrowanego pojazdu) lub ponownie dopuszczony do ruchu.
Natomiast wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje na koniec miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany lub czasowo wycofany z ruchu bądź też upłynął czas, na który został on powierzony.

Podatek od środków transportowych – okres rozliczenia

Kwotę podatku od środków transportowych można rozliczyć na dwa sposoby:

 • odnosząc jednorazowo w koszty w pierwszym miesiącu danego roku, za cały rok – jeżeli jest ona z perspektywy przedsiębiorcy nieistotna;
 • za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (konto 64-0) – gdy ma ona wyraźny wpływ na wynik finansowy aktualnego miesiąca; w takiej sytuacji odpisuje się w koszty wraz z upływem czasu część dotyczącą danego miesiąca (czyli okresu sprawozdawczego), która stanowi 1/12 wartości podatku.

Jak ująć podatek od środków transportowych w księdze rachunkowej?
Podatek można ująć w księdze rachunkowej w następujący sposób:

 • w przypadku zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych:
 • Wn konto 40-3 „Podatki i opłaty” lub odpowiednie konto zespołu 5;
 • Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”;
 • w przypadku zapłaty podatku od środków transportowych:
 • Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”;
 • Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący” lub 10 „Kasa”.

Data uiszczenia podatku od środków transportowych nie determinuje uwzględnienia go w kosztach przedsiębiorcy – jeżeli w danym roku wykorzystywał on określone środki transportowe, kwota odprowadzonego za nie podatku obciąża koszty tego samego roku. Innymi słowy, opłata podatkowa od środków transportu zmniejsza wynik finansowy tego roku, za który została dokonana.