Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży towarów bądź wykonują usługi na rzecz kontrahentów. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku osiągniętych przychodów w PIT i VAT? Dowiedz się!

Obowiązek podatkowy - co to jest i kiedy występuje w przychodach firmy

Za przychód z działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały w rzeczywistości otrzymane - po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem u przedsiębiorcy, który dokonuje sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT,
jest otrzymana zapłata, która jest pomniejszona o podatek należny. .

Za moment powstania obowiązku podatkowego w PIT uznaje się :

 • datę wydania rzeczy,
 • zbycia prawa majątkowego lub
 • wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi,

nie później jednak niż dzień:

 • wystawienia faktury lub
 • uregulowania należności.

Wyżej wymienione zdarzenia decydują o dacie powstania przychodu w działalności gospodarczej, w zależności które z nich wystąpi jako pierwsze np. jeżeli w pierwszej kolejności nastąpi wydanie towaru, a później wystawiona zostanie faktura bądź nastąpi płatność to w takiej sytuacji przychód nastąpi w dacie wydania towaru. Wydanie towaru lub wykonanie usługi na rzecz kontrahenta jest potwierdzone dokumentem w postaci np. dokumentu magazynowego “WZ” lub protokołem odbioru.
Natomiast jeżeli sprzedawca w pierwszej kolejności wystawi fakturę, lub nabywca dokona zapłaty za zakupiony towar, a następnie towar zostanie wydany to w takim przypadku przychód nastąpi w dacie wystawienia faktury lub zapłaty.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT

Ważne!
Zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.
Jeżeli przedsiębiorca sprzedając towar lub wykonując usługę otrzymał część lub całość należności przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi to w takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty.

Art. 19 a ust. 5 ustawy o VAT wprowadziła dodatkowe szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego w VAT, takie jak m.in.:
1. Obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

 • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu;
 • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18;
 • świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, stanowiących import usług;
 • świadczenia usług zwolnionych od podatku.

2. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z chwilą upływu terminu do jej wystawienia. Jeżeli jednak przedsiębiorca otrzymał całość lub część zapłaty przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi to obowiązek podatkowy występuje w chwili otrzymania należności. Do czynności z tej grupy należy:

 • świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • dostawa książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych),
 • czynności polegające na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług),

3. Obowiązek podatkowy jest uzależniony od momentu wystawienia faktury, jednak nie później niż w momencie upływu terminu ich płatności. Zasady te dotyczą :

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
 • świadczenia usług:
 • telekomunikacyjnych
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia
 • stałej obsługi prawnej i biurowej
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.