Umowa o pracę

Umowę o pracę podzielić można na 3 osobne, prawne etapy, tj. zawarcie umowy o pracę, realizację postanowień umowy , a także rozwiązanie umowy o pracę. Jak wygląda to ze strony formalnej?

Zawarcie umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Nie oznacza to wszakże, iż umowa zawarta ustnie jest mniej ważna, niż pisemna. W wypadku umowy ustnej, pracodawca zobowiązuje się potwierdzić pracownikowi na piśmie, do tygodnia od czasu rozpoczęcia zatrudnienia warunki oraz rodzaj umowy.
Co więcej, z otrzymanej umowy o pracę musi wynikać jakiego rodzaju umowę zawarły strony. Powinno się również uściślić warunki, na których została zawarta a w szczególności:

  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
  • wykonywanego przez pracownika zawodu lub posiadanej specjalności
  • stanowisko pracy lub pełnioną funkcję, jeżeli są one wyodrębniane w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (w jego regulaminie organizacyjnym)
  • termin rozpoczęcia pracy
  • miejsce pracy i miejsce jej wykonywania

Realizacja postanowień umowy

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, mają obowiązek przestrzegać warunków nie tylko podpisanej umowy o pracę, ale też przepisów BHP i Kodeksu pracy. Wszelkie zmiany w umowie trzeba sporządzić jako aneksy pisemne do umowy o pracę pod rygorem ich nieważności.

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę jest możliwe jedynie w pisemnej formie za potwierdzeniem jego odbioru (również za pomocą poczty). Dodatkowo, trzeba zachować ustanowiony w warunkach umowy okres wypowiedzenia. Zazwyczaj dla umowy o pracę na czas nieokreślony ma zastosowanie trzydziestodniowy okres wypowiedzenia. W innych przypadkach z reguły określa się 14 dniowy czas wypowiedzenia, jeśli umowa przewiduje wcześniejsze jej rozwiązanie.