Podmiot gospodarczy wprowadzający na rynek torby foliowe i produkty w opakowaniach, a także firmy wytwarzające odpady lub nimi gospodarujące mają obowiązek uzyskać wpis do specjalnego rejestru. W praktyce oznacza to, że prawie każdy przedsiębiorca musi podlegać rejestracji. Sprawdź, co to jest BDO i jakie są sankcje za brak wpisu do BDO?

Co to jest BDO i jaki jest jego cel? 

Wprowadzenie BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach, ma na celu kontrolowanie gospodarki odpadami i zapobieganie nieprawidłowościom, które mogą mieć miejsce w tym zakresie. Baza BDO została wprowadzona w Polsce przez Ministerstwo Środowiska. Art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO przybliża nam definicję tej bazy jako systemu teleinformatycznego, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Każdy podmiot z chwilą wpisania do rejestru ma nadany przez Marszałka Województwa indywidualny, 9-cyfrowy numer rejestrowy (tzw. numer BDO). Zgodnie z zaleceniami określonymi w art. 63 Ustawy o odpadach podmiot powinien aktywnie posługiwać się tym numerem i się nim legitymować. Numer BDO, podobnie jak NIP i REGON, musi się znaleźć na wszelkiego rodzaju dokumentach wystawianych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

BDO na dokumentach i stosowane kary 

Istnieją wątpliwości w interpretacji przepisów dotyczących umieszczania numeru BDO na dokumentach sporządzanych z prowadzoną działalnością. W ustawie nie wskazano o których konkretnie dokumentach mowa, nie sprecyzowano rodzaju pism czy formularzy, ani nie podano grupy dokumentów, do których należy zastosować obowiązek stosowania numery BDO. W komentarzach do ustawy również brak dodatkowego wyjaśnienia. Najlepiej wpisywać numer BDO na wszelkiego rodzaju dokumentach firmy, nie tylko na umowach,fakturach i paragonach. Można umieścić numer na pieczątce firmowej. Należy pamiętać, że właściwe interpretowanie prawa jest istotne z punktu widzenia podmiotu prowadzącego działalność, ponieważ niestosowanie się do przepisów grozi m.in. karą pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł (art.194 UOdp). By uniknąć błędu na fakturze, warto wprowadzić w swojej firmie profesjonalny program do fakturowania, np. https://wfirma.pl/program-do-fakturowania, dzięki któremu można usprawnić prowadzenie biznesu i korzystać z narzędzia o wielofunkcyjnym zastosowaniu. 

Gdzie nie trzeba umieszczać numeru BDO?

Według resortu, przedsiębiorca nie ma obowiązku wskazywać numeru BDO na dokumentach kadrowych i tych związanych z bieżącą obsługą administracyjną biura firmy. Dokumenty niezwiązane bezpośrednio z działalnością firmy nie muszą więc być objęte obowiązkowym polem z numerem BDO. Pola BDO nie znajdziemy także na deklaracjach podatkowych, w tym dotyczących VAT czy akcyzy. 

Kto musi uzyskać wpis do BDO?

Aby uzyskać odpowiedź, czy dana firma musi otrzymać wpis do BDO, należy odpowiedzieć na pytanie, czy jest to podmiot sprzedający produkty w opakowaniach. Zgodnie z Art. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanie rozumiane jest jako: “wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych”. Często oznacza to, że nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą też podlegają temu obowiązkowi. Przykładowo osoby zajmujące się handlem detalicznym lub hurtowym, gdzie oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego (objęte opłatą recyklingową) również muszą dokonać rejestracji do BDO.

Dodatkowo wpisowi podlegają podmioty, które: 

● wytwarzają odpady, prowadzą ewidencję odpadów

● wprowadzają na rynek krajowy oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy

● są producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań 

Podsumowując, ewidencję odpadów muszą zatem prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady, a także osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są w posiadaniu odpadów. A zatem wszyscy, którzy mają styczność z odpadami są zobowiązani do prowadzenia takiej ewidencji. 

Wyjątki - kiedy nie trzeba mieć wpisu do BDO?

Nie ma konieczności prowadzenia ewidencji odpadów, jeśli podatnik przerzuca odpowiedzialność z tym związaną na wytwórcę odpadów, z którym wspólnie wykorzystuje lokal lub na rzecz osoby wynajmującej lokal. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy np. sprzedawca odpadów nie jest posiadaczem tych odpadów. Jeżeli podmiot nie prowadzi ewidencji odpadów, to nie ma też obowiązku rejestracji do BDO. Należy pamiętać, że niektóre podmioty mają prawo skorzystać ze zwolnienia dotyczącego ewidencji. Są to m.in.:

● osoby fizyczne oraz jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej. Chodzi o podmioty nie zaliczane do przedsiębiorców wykorzystujące odpady na cele prywatne - dzięki dopuszczalnym metodom odzysku; 

● wytwórcy odpadów komunalnych, a także pojazdów wycofanych z eksploatacji, pod warunkiem, że pojazdy zostaną oddane do stacji demontażu;

● osoby prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów sklasyfikowaną jako działalność nieprofesjonalna, do której zalicza się przyjmowanie leków i opakowań po lekach, zbieranie przez sklepy zużytych artykułów konsumpcyjnych, odpadów etc.