Wzór rachunku

Rachunek, jako sformalizowany dokument w obrocie gospodarczym posiada swój wzór. Jednak w przeciwieństwie do faktur, które uregulowane zostały szczegółowo ustawą oraz rozporządzeniem, rachunek nie jest tak precyzyjnie opisany przepisami prawa. 

binderPoprawnie wystawiony rachunek musi posiadać przede wszystkim nazwę sprzedawcy – wystawcy dokumentu, datę wystawienia oraz kolejny numer, określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonywanych usług oraz ich ceny jednostkowe, jak i ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

W Internecie dostępnych jest wiele wzorów rachunków zwykłych, które można pobrać i używać (bezpłatnie). Należy jednak zawsze zwracać szczególną uwagę, czy pobrany wzór rachunku jest na pewno zgodny z obowiązującymi przepisami. Wystawienie rachunku, który nie jest zgodny z przepisami, karane jest grzywną. Warto zatem zadbać, aby wybrany wzór rachunku, który używany jest w przedsiębiorstwie, posiadał wszelkie wymagane prawem elementy.

Zobacz też:

z 3b