Tag Archives: rachunek uproszczony

Rachunek do umowy o dzieło

business teamRachunek, poza dokumentowaniem sprzedaży w obrocie gospodarczym, może służyć również do rozliczania różnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Jedną z nich jest umowa o dzieło. Rachunek w takim przypadku wystawia ta ze stron, która była wykonawcą dzieła. 

Czytaj dalej

Rachunek dowodem księgowym

Slider2-946x483Dowodem księgowym jest każdy dokument, który może stanowić podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Za dowód taki można uznać również rachunek, który wystawiają podatnicy zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z VAT.

Czytaj dalej

Rachunek w prawie podatkowym

Businesswomen and Businessman Team on whiteSynonimem rachunku na gruncie prawa podatkowego jest termin faktura, rozumiany jako dowód transakcji (najczęściej kupna-sprzedaży lub dostawy). Faktura wystawiana jest przez dostawcę dla odbiorcy. Obowiązujące prawo podatkowe odróżnia jednak pojęcie faktury oraz rachunku.

Czytaj dalej

Cywilnoprocesowa funkcja rachunku

58f8c8_a3e126e6c0470118d74fd25017745e77Rola rachunku, poza sferą podatkową, cywilnoprawną została wyeksponowana przez ustawodawcę również w sferze procesowej.

Czytaj dalej

Rachunek jako wezwanie do zapłaty (art. 455 KC)

iStock_000019722753SmallZobowiązania pieniężne, których termin płatności nie jest oznaczony, stają się wymagalne „niezwłocznie” po dokonaniu wezwania do zapłaty. Rachunek (faktura) jest tylko jednym z powszechnie stosowanych dokumentów rozliczeniowych, wystawionym na ogół przez dostawcę towaru, stwierdzającym wykonanie umowy sprzedaży bądź dostawy, podlegającym sprawdzeniu przez dłużnika.

Czytaj dalej

Rachunek jako pokwitowanie

Fotolia_13857804_SRachunek, czy też faktura, oprócz roli, jaką odgrywa na gruncie prawa podatkowego (jest dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji, mającej znaczenie dla ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego), spełnia również funkcje pokwitowania w sensie cywilnoprawnym.

Czytaj dalej

Rachunek jako podstawa roszczeń

3d gavelW obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, kiedy to pojawiają się różnego typu roszczenia. Każdy nabywca towaru lub usługi powinien zaopatrzyć się w dokument, który będzie stanowił potwierdzenie zawarcia transakcji handlowej. Dowodem takim może być rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę, który nie jest podatnikiem VAT, z uwagi na zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe.

Czytaj dalej

Co powinien zawierać rachunek?

ClipboardOsoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z VAT, są zobowiązani, na prośbę klienta, do udokumentowania wykonanej transakcji sprzedaży za pomocą rachunku. Poprawne wystawienie takiego dokumentu wiąże się z zachowaniem ustawowo określonych terminów oraz z umieszczeniem na nim obligatoryjnych elementów. Co powinien zawierać poprawnie wystawiony rachunek?

Czytaj dalej

Wystawianie rachunków

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingCzynność, jaką jest wystawianie rachunków jest wpisana na stałe w życie przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia (podmiotowego lub przedmiotowego) z VAT. Innymi podmiotami wystawiającymi te dokumenty są osoby prywatne, które nie mają zarejestrowanej działalności, ale uzyskują dochody z tytułu najmu, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W przypadku tych grup poprawne wystawienie rachunku jest bardzo ważnym elementem ich działalności.

Czytaj dalej

Kto wystawia rachunki?

iStock_000013833343XSmallRachunek jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT. Pamiętać należy, iż obecnie stosowany rachunek nie jest tym samym, co wcześniejszy rachunek uproszczony, a do jego wystawienia uprawnieni są inne podmioty.

Czytaj dalej

Wzór rachunku

binderRachunek, jako sformalizowany dokument w obrocie gospodarczym posiada swój wzór. Jednak w przeciwieństwie do faktur, które uregulowane zostały szczegółowo ustawą oraz rozporządzeniem, rachunek nie jest tak precyzyjnie opisany przepisami prawa. 

Czytaj dalej

Rachunek uproszczony

iStock_000007121462SmallRachunek uproszczony był dokumentem wystawianym przez podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT przy sprzedaży usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Był, ponieważ na podstawie nowelizacji przepisów został zniesiony w 2000 roku. Czytaj dalej

Czym jest rachunek?

notatnikKażda osoba prowadząca działalność gospodarczą, bez względu na jej rodzaj oraz wielkość, jest zobowiązana do dokumentowania i ewidencjonowania swojej sprzedaży. To, jaki dokument sprzedaży powinien wystawić sprzedawca zależy ściśle od obowiązujących przepisów prawa. Jedną z dwóch podstawowych form poświadczenia dokonanej transakcji jest rachunek.

Czytaj dalej