Tag Archives: rachunek do umowy zlecenia

Rachunek do umowy o dzieło

business teamRachunek, poza dokumentowaniem sprzedaży w obrocie gospodarczym, może służyć również do rozliczania różnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Jedną z nich jest umowa o dzieło. Rachunek w takim przypadku wystawia ta ze stron, która była wykonawcą dzieła. 

(więcej…)

Rachunek dowodem księgowym

Slider2-946x483Dowodem księgowym jest każdy dokument, który może stanowić podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Za dowód taki można uznać również rachunek, który wystawiają podatnicy zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z VAT.

(więcej…)

Rachunek w prawie podatkowym

Businesswomen and Businessman Team on whiteSynonimem rachunku na gruncie prawa podatkowego jest termin faktura, rozumiany jako dowód transakcji (najczęściej kupna-sprzedaży lub dostawy). Faktura wystawiana jest przez dostawcę dla odbiorcy. Obowiązujące prawo podatkowe odróżnia jednak pojęcie faktury oraz rachunku.

(więcej…)

Cywilnoprocesowa funkcja rachunku

58f8c8_a3e126e6c0470118d74fd25017745e77Rola rachunku, poza sferą podatkową, cywilnoprawną została wyeksponowana przez ustawodawcę również w sferze procesowej.

(więcej…)

Rachunek jako wezwanie do zapłaty (art. 455 KC)

iStock_000019722753SmallZobowiązania pieniężne, których termin płatności nie jest oznaczony, stają się wymagalne „niezwłocznie” po dokonaniu wezwania do zapłaty. Rachunek (faktura) jest tylko jednym z powszechnie stosowanych dokumentów rozliczeniowych, wystawionym na ogół przez dostawcę towaru, stwierdzającym wykonanie umowy sprzedaży bądź dostawy, podlegającym sprawdzeniu przez dłużnika.

(więcej…)

Rachunek jako pokwitowanie

Fotolia_13857804_SRachunek, czy też faktura, oprócz roli, jaką odgrywa na gruncie prawa podatkowego (jest dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji, mającej znaczenie dla ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego), spełnia również funkcje pokwitowania w sensie cywilnoprawnym.

(więcej…)

Rachunek jako podstawa roszczeń

Posted on 13 czerwca, 2013  in Rachunek

3d gavelW obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, kiedy to pojawiają się różnego typu roszczenia. Każdy nabywca towaru lub usługi powinien zaopatrzyć się w dokument, który będzie stanowił potwierdzenie zawarcia transakcji handlowej. Dowodem takim może być rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę, który nie jest podatnikiem VAT, z uwagi na zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe.

(więcej…)

Co powinien zawierać rachunek?

ClipboardOsoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z VAT, są zobowiązani, na prośbę klienta, do udokumentowania wykonanej transakcji sprzedaży za pomocą rachunku. Poprawne wystawienie takiego dokumentu wiąże się z zachowaniem ustawowo określonych terminów oraz z umieszczeniem na nim obligatoryjnych elementów. Co powinien zawierać poprawnie wystawiony rachunek?

(więcej…)

Wystawianie rachunków

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingCzynność, jaką jest wystawianie rachunków jest wpisana na stałe w życie przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia (podmiotowego lub przedmiotowego) z VAT. Innymi podmiotami wystawiającymi te dokumenty są osoby prywatne, które nie mają zarejestrowanej działalności, ale uzyskują dochody z tytułu najmu, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W przypadku tych grup poprawne wystawienie rachunku jest bardzo ważnym elementem ich działalności.

(więcej…)

Kto wystawia rachunki?

iStock_000013833343XSmallRachunek jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT. Pamiętać należy, iż obecnie stosowany rachunek nie jest tym samym, co wcześniejszy rachunek uproszczony, a do jego wystawienia uprawnieni są inne podmioty.

(więcej…)

Wzór rachunku

binderRachunek, jako sformalizowany dokument w obrocie gospodarczym posiada swój wzór. Jednak w przeciwieństwie do faktur, które uregulowane zostały szczegółowo ustawą oraz rozporządzeniem, rachunek nie jest tak precyzyjnie opisany przepisami prawa. 

(więcej…)

Rachunek uproszczony

iStock_000007121462SmallRachunek uproszczony był dokumentem wystawianym przez podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT przy sprzedaży usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Był, ponieważ na podstawie nowelizacji przepisów został zniesiony w 2000 roku. (więcej…)

Czym jest rachunek?

notatnikKażda osoba prowadząca działalność gospodarczą, bez względu na jej rodzaj oraz wielkość, jest zobowiązana do dokumentowania i ewidencjonowania swojej sprzedaży. To, jaki dokument sprzedaży powinien wystawić sprzedawca zależy ściśle od obowiązujących przepisów prawa. Jedną z dwóch podstawowych form poświadczenia dokonanej transakcji jest rachunek.

(więcej…)