Strata bilansowa i podatkowa

Zarówno strata bilansowa, jak i strata podatkowa muszą być w szczególny sposób ujęte w księgach rozrachunkowych. Co więcej, podatnikowi wolno zrekompensować tę stratę poprzez odpisy podatkowe w latach kolejnych.

Strata bilansowa i strata podatkowa to nie to samo. Różni się również sposób ich rozliczania i m.in. właśnie z tego powodu w księgach rozrachunkowych należy wykazywać wszystkie poniesione wydatki, nawet jeżeli nie zaliczają się one do kosztów uzyskania przychodów.

Strata Man Worrying About Paying Bills and Bankruptcypodatkowa

Poniesioną stratę podatkową, każdy przedsiębiorca ma prawo odliczyć od podatku w trakcie 5 następnych lat. Zasadą jest jednak, iż może on odliczyć nie więcej niż 50% w którymkolwiek z lat podatkowych, w których uzyskany został dochód. To oznacza, że już w roku następującym po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę, możliwe jest odliczenie połowy wartości straty. Ponadto, rozliczenie to nie wymaga ewidencji księgowej, gdyż polega ono na zmniejszeniu w deklaracji podatkowej wykazanego zysku podatkowego za dany rok obrachunkowy. Nie ma potrzeby jednak czekać z rozliczeniem straty do czasu składania deklaracji rocznej. Wolno ją rozliczać sukcesywnie w ciągu całego roku podatkowego. Jeśli w danym roku podatkowym dochód będzie niewystarczający na pokrycie straty za rok poprzedni, rozliczenie straty można przenieść na lata kolejne. Istotny jest jednak fakt, iż w przypadku działalności jednoosobowych i spółek cywilnych, stratę podatkową wolno odliczyć tylko od dochodów z tego samego źródła przychodów.

Strata bilansowa

Rekompensata straty bilansowej wymaga odpowiedniej ewidencji księgowej, w zależności od sposobu jej rozliczenia. W księgach rachunkowych jest wykazywany wyłącznie wynik bilansowy. Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wynik finansowy pozostaje na koncie 86 ‚Wynik finansowy’. Pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o pokryciu straty, dokonywane jest przeksięgowanie z konta 82 ‚Rozliczenie wyniku finansowego’ na konto 86 ‚Wynik finansowy’.