Przekształcenie w spółkę kapitałową – CEIDG

Do CEIDG należy niezwłocznie zgłosić informację dotyczącą m.in. przekształcenia firmy jednoosobowej w spółkę np. kapitałową, ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika itp.

Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą, dokonująca przekształcenia swojej firmy w spółkę kapitałową, powinna wpisać nową spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłosić ten fakt do j0289379Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgłoszenie przekształcenia następuje za pomocą dokumentu dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Wniosek należy wysłać nie później niż w okresie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej.

Spółce przeistoczonej przysługują prawa i obowiązki, analogiczne jak w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność. Oznacza to, że spółka kapitałowa będzie podmiotem zezwoleń i ulg, które przysługują przedsiębiorcy przed przeistoczeniem. Nie dotyczy to jednak ulg podatkowych, praw i innych obowiązków związanych z podatkami.