Jak założyć działalność – CEIDG

Początkujący przedsiębiorca może wybierać spośród kilku form prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności musi też odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki będzie wymiar oraz profil wykonywanej działalności.Jak wygląda procedura rejestracji działalności gospodarczej?

 

W 2009 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jej obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw, udostępnianie danych o przedsiębiorcach  w obszarze określonym w rozporządzeniu.

ProceiStock_000015266973XXLargedura rejestracji firmy wygląda następująco. Aby zarejestrować przedsiębiorstwo należy wypełnić wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek dostępny jest w formie elektronicznego formularza na domenach www.ceidg.gov.pl lub BIP Ministerstwa Gospodarki. Podstawowymi danymi, które są potrzebne, aby prawidłowo uzupełnić formularz są: PESEL, nr NIP, adres oraz rodzaj prowadzonej działalności określony kodami PKD. Ważność wniosku potwierdza podpis składającego. Wymóg ten spowodował, że w rzeczywistości istnieją trzy drogi złożenia wniosku.

Pierwsza dla tych, którzy chcą cały proces rejestracji przejść drogą internetową i decydują się tym samym na wykorzystanie podpisu elektronicznego. Zdobycie go jest możliwe za pomocą dwóch rozwiązań. Pierwsze polega na wyrobieniu podpisu elektronicznego. Jest to związane z niemałym kosztem. Usługę elektronicznego podpisu świadczą m.in. instytucje takie jak Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych czy Krajowa Izba Rozliczeniowa. Chcąc jednak ograniczyć koszt osoby zakładające działalność gospodarczą mogą skorzystać z profilu zaufanego. Dostęp do niego jest w odróżnieniu od podpisu elektronicznego bezpłatny, natomiast wiąże się z wypełnieniem wniosku o założenie profilu dostępnego na platformie internetowej ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), a następnie udaniem się go gminy w celu potwierdzenia swojej tożsamości. W przypadku gdy już mamy możliwość elektronicznego podpisania wniosku rejestrujemy się, wypełniamy wniosek i wysyłamy go drogą Internetową. Kolejno otrzymujemy potwierdzenie o poprawności wypełnienia wniosku bądź o błędach jakie należy poprawić.

Drugą możliwością złożenia wniosku jest wypełnienie i wysłanie anonimowego wniosku dostępnego na portalu CEIDG. Wykonując te czynności zostanie wygenerowany elektronicznie kod przypisany danemu wnioskowi. Należy zapisać numer kodu bądź wydrukować formularz a następnie wraz z nim w ciągu 7 dni udać się do właściwego urzędu gminy, gdzie osobiście składa się podpis pod wnioskiem o rejestrację działalności gospodarczej.

Trzecią z możliwości jest tradycyjna droga. Należy pobrać wniosek w gminie bądź drogą elektroniczną, wypełnić go a następnie złożyć w gminie. Istnieje również możliwość wysłania wypełnionego wniosku do gminy droga pocztową jednakże wiąże się to z koniecznością dołączenia notarialnie potwierdzonego podpisu, a zatem taka droga generuje koszty.

Wniosek o wpis do CEIDG umożliwia również wnioskodawcy żądanie:

  • o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) lub jego zmianę,
  • o zgłoszenie płatnika składek ZUS lub jego zmiany bądź też kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS,
  • wyboru formy opodatkowania z prawnie przysługujących: podatek dochodowy od osób fizycznych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • o zgłoszenie rejestracyjne lub jego aktualizację w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

Ostatnia z pozycji – dołączenie formularza VAT-R przysługuje jednak jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składającemu wniosek w CEIDG, który ponadto dysponuje podpisem elektronicznym weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Podsumowując proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatny. Koszty mogą być generowane w przypadku, gdy wnioskodawca chce korzystać z podpisu elektronicznego, bądź dostarczyć wniosek drogą pocztową – potwierdzenie notarialne podpisu, bądź gdy dołącza do wniosku formularz VAT-R od którego pobierana jest oplata skarbowa w wysokości 170 zł.