Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o otrzymanie dotacji z urzędu pracy, które obecnie stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca otrzymuje ją raczej szybko – zwykle w przeciągu półtorej miesiąca – oraz z góry, bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków – właśnie o nich piszemy w dalszej części artykułu.

OurCompanyWarunki otrzymania dotacji

  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie. 
  2. Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania do miesiąca).
  3. Bezrobotny starający się o dotację nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.
  4. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  5. Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  6. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  7. Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie może posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Procedura otrzymania dotacji

Najczęściej cała procedura trwa ponad miesiąc (czasem dłużej, nawet do kilku miesięcy), w zależności od sprawności danego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy między osobą bezrobotną składającą wniosek a danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego umowy). Dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotację.

Kwota dotacji

Obecnie kwota dotacji waha się od cztero- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w  kwietniu 2013 r. wynosiło 3830,89 zł, czyli kwota dotacji waha się między minimum 15323,56 zł a maksimum 22 985,34 zł. Wysokość dotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek.

Dotacja a wkład własny

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają uwagę na niego (niektóre urzędy w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go posiadać – choćby symboliczną sumę. Mając własny wkład (a wkładem przecież może być komputer, drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w wymarzoną firmę, a co za tym idzie – jest to sygnał dla urzędu pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym ten przychylniej patrzy na rozpatrywany wniosek.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji, dlatego też warto posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę, która jest wielce prawdopodobna na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opłacenie ZUS, lokalu itp.

Dotacja a biznesplan

Biznesplan to przeważnie element konieczny wniosku o dotację z PUP. Zazwyczaj wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego wnętrzu. Czasem jednak biznesplan trzeba dołączyć w osobnym załączniku. Natomiast niektóre urzędy pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu, ale jego stworzenie na pewno zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania. Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan przydaje się w sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, związanego z profilem zakładanej działalności. Ponadto biznesplan pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a jemu pomaga w systematycznym rozwoju firmy – zwłaszcza na początku przydaje się poukładany plan, który wskazuje krok po kroku, co należy robić.

Dotacja a dokumenty

Wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje realnie potwierdzają doświadczenie bezrobotnego starającego się o dotację oraz jego orientację w przyszłym profilu firmy, co jednocześnie zwiększa jego szansę na dofinansowanie. Oczywiście przyszły przedsiębiorca nie musi znać się na wszystkim. Jeżeli zakłada firmę świadczącą usługi marketingowe, nie musi być informatykiem – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to stanowisko zatrudni odpowiednią osobę.

Dofinansowanie z PUP a inne dotacje

Jednoczesne złożenie wniosku o dotację z urzędu pracy i z innych źródeł jest niestety niemożliwe. Jednak dofinansowanie z PUP nie zamyka przed przedsiębiorcą drogi ku innym dotacjom. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten mógł starać się o różne formy wsparcia finansowego – czy to refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy (trzeba jednak odczekać 6 miesięcy, by złożyć taki wniosek), czy dotację o środki unijne. Jednak w obu przypadkach projekt musi klasyfikować się do danego programu operacyjnego. Trzeba także pamiętać, iż takie programy najczęściej wdrażane są w zależności od województwa, w związku z czym lokalizacja firmy jest tu niezwykle ważna.

Dotacja a prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości

Jak już wspomnieliśmy – prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie przeszkadza, by przedsiębiorca mógł starać się o dotację z PUP. Jednak była działalność gospodarcza musiała zostać zamknięta przed 12 miesiącami. Prowadzenie firmy w przeszłości nie dyskredytuje danego bezrobotnego w oczach urzędników, wręcz przeciwnie dobrze udokumentowane doświadczenie może zwiększyć jego szansę na dotację.

Chcąc otrzymać dotację z PUP, należy sumiennie i profesjonalnie podejść do sprawy – dobrze skonstruować biznesplan, zdobyć wkład własny, udokumentować swoją wiedzę itp. A jak wiadomo, konkurencja nie śpi i jest jej całkiem sporo. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż dofinansowanie działalności gospodarczej znacznie łatwiej uzyskać w mniejszych miejscowościach, gdzie rozmiar konkurencji jest ograniczony. Zatem rzetelne przygotowanie wniosku i przemyślane jego ulokowanie zwiększają szansę przyszłego przedsiębiorcy.

Zobacz też:

mf e deklaracje